Objectius

Amb la denominació Associació Catalana d’Albergs Turístics es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:

  • Representació dels seus membres davant de l’Administració i tots els agents públics i privats del sector
  • Vetllar per la bona regulació del sector davant d’establiments no legals o actuant fraudulentament.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Reunions amb agents privats
  • Reunions amb agents publics
  • Reunions amb l’Administració
  • En general reunions i representació amb qualsevol tipus d’estament.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Additional information